Vedtægter for Sorø Tennisforening

§1 Sorø Tennisforening er stiftet den 31. maj 1911 og har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningens Formål er dels at give medlemmerne mulighed for at spille tennis og dels at fremme interessen for tennissporten i Sorø Kommune.

§2 Indmeldelse finder sted til på Sorø Tennisforenings webside www.soroetennis.dk og regnes fra 1. januar. Kontingentet betales forud og medlemskab er gyldigt, når kontingentet er betalt. Medlemskabet kan midlertidigt være passivt til reduceret kontingent.

§3 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der i lige som ulige år afgår tre medlemmer efter tur. Bestyrelsen kan supplere sig med 2 unge medlemmer valgt af juniorgruppen (under 18 år). Bestyrelsen skal på et konstituerende møde besætte følgende poster: Næstformand, kasserer, sekretær, seniorleder, juniorleder, baneudvalgsformand, skoletennisleder, webmaster, samt spilleudvalgsformand. Kassereren fører en medlemsfortegnelse samt foreningens regnskab indenfor regnskabsåret 1. januar - 31. december. Sekretæren fører forhandlingsprotokol. Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller når to medlemmer ønsker det.

§4 Under ansvar overfor generalforsamlingen kan bestyrelsen nægte optagelse af og udelukke medlemmer af foreningen.

§5 Bestyrelsen sørger for baneanlæggets pasning og udfærdiger ordensreglement, der opslås i klubhuset. Overtrædelse af dette reglement og andre opslag ved banerne, eller i hallen, kan efter bestyrelsens beslutning medføre erstatningskrav, eller evt. udelukkelse af foreningen.

§6 Bestyrelsen for Tennisforeningen fordeler de timer, der er til rådighed for indendørstennis i Sorø-hallerne.

§7 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen sker skriftligt via mail, idet det tilstræbes, at årsregnskabet udsendes sammen med indkaldelsen. Medlemmer, som er tilmeldt mail, anses at have accepteret indkaldelsen ad denne vej. Medlemmer som ikke er tilmeldt mail, eller som ikke ønsker indkaldelse ad denne vej, skal udtrykkeligt oplyse medlemsadministrator, at de ønsker indkaldelse via almindelig post.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning til godkendelse.

3. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Kassereren forelægger forslag til årskontingenter og budget for det kommende år til godkendelse.

6. Valg af formand.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer der afgår efter tur.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Valg af repræsentant og suppleant til Sportsrådet.

11. Eventuelt.

§8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. Stemmeret har seniormedlemmer. Vedtægtsændringer kan foretages på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, idet medlemmer forinden ved indkaldelsen skal underrettes om vedtægtsændringernes indhold.

§9 Ekstraordinær generalforsamling indvarsles, når bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne ønsker det. Den indvarsles på samme måde som den ordinære generalforsamling, men sammen med indkaldelsen skal dagsordenen offentliggøres.

§10 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§11 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en særlig dertil indkaldt generalforsamling, og når mindst 3/4 af foreningens seniormedlemmer stemmer for. Ved foreningens opløsning tilfalder en evt. formue børne- og ungdomsarbejdet i Sorø Kommune.

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 26. januar 1987. Revideret 31. januar 1994, 5. februar 1996, 24. februar 2003, 23. februar 2004, 27. marts 2006, 15. marts 2010, 14. marts 2011 og 11. marts 2013(§7, pkt.5).

 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram