Vedtægter

§1

Sorø Tennisforening er stiftet den 31. maj 1911 og har hjemsted i Sorø Kommune.
Foreningens Formål er dels at give medlemmerne mulighed for at spille tennis og dels at fremme interessen for tennissporten i Sorø Kommune.

 §2

Indmeldelse finder sted til foreningens kasserer og regnes normalt fra 1. januar.
Kontingentet betales forud og medlemskab er gyldigt, når kontingentet er betalt.
Medlemskabet kan midlertidigt være passivt til reduceret kontingent.

§3

Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Formanden vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der i lige som ulige år afgår tre medlemmer efter tur.Bestyrelsen kan supplere sig med to unge medlemmer valgt af juniorgruppen (under 18 år).
Bestyrelsen skal på et konstituerende møde besætte følgende poster: Næstformand, kasserer, sekretær, juniorleder, baneudvalgsformand samt spilleudvalgsformand.
Kasseren fører en medlemsfortegnelse samt foreningens regnskab indenfor regnskabsåret 1. januar - 31. december.
Sekretæren fører forhandlingsprotokol.Bestyrelsen indkaldes af formanden, eller når to medlemmer ønsker det.

§4

Under ansvar overfor generalforsamlingen kan bestyrelsen nægte optagelse af og udelukke medlemmer af foreningen.

§5

Bestyrelsen sørger for baneanlæggets pasning og udfærdiger ordensreglement, der opslås i klubhuset. Overtrædelse af dette reglement og andre opslag ved banerne, eller i hallen, kan efter bestyrelsens beslutning medføre erstatningskrav, eller evt. udelukkelse af foreningen.

§6

Bestyrelsen for Tennisforeningen fordeler de timer, der er til rådighed for indendørstennis i Sorø-hallerne.

§7

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Nyheder

Sponsorer